КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Конференции 2017абв

 

15.12.2017

Шеста междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“

 

02-03.11.2017 

Научна конференция „Война и общество”

 03-04.11.2017 

Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование”

 03-05.11.2017

Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби"

 27-29.10.2017 

Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието"

 27-29.10.2017 

Докторантска конференция "Иновации в образованието"

 29.09-01.10.2017 

Национална конференция с международно участие „Природни науки” (NCNS 2017)

 28.08-01.09.2017

Mathematical Modelling and Scientific Computing (MMSC 2017)

 27-31.08.2017 

Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)

 22-25.06.2017 

Конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици

 16-17.06.2017

Международна научно-практ. конференция "Личност, семейство и общество: въпроси на педагогиката, психологията, политологията и социологията"

 12-14.05.2017 

V-та Национална студентска конференция с участие на ученици „От атома до космоса”

 21-22.04.2017 

V-та Студентска научна конференция "Екология и околна среда"