КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

3. Такси за обучениеабв

 

1. Докторски програми по държавна поръчка
Зачислените докторанти заплащат такса в годишен размер, определен с Постановление на Министерския съвет, като през последните две години са освободени от заплащане на такса.

2. Докторски програми на самостоятелна подготовка 

 

Такси за обучение на български граждани и граждани на ЕС:
• такса за разглеждане на дисертационен труд и зачисляване в докторантура - 800 лв.;
• такса за обучение за всяка календарна година - 5 минимални работни заплати, но не повече от три години;
• разходите по процедурата по защита на докторантурата се поемат от докторантите.

(не важи за кандидатите, които са на основен трудов договор в ШУ „Епископ Константин Преславски”)

 

 

Плащането се извършва в Касата на ШУ (Ректорат, ІІ етаж, стая 213) или по банков път:
 
Сметката на Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”:
РАЙФАЙЗЕН БАНК
Банкова сметка: BG57RZBB91553120050509
BIG KOD: RZBBBGSF
Титуляр: ШУ „Епископ Константин Преславски”
Вносител: трите имена на докторанта

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, факултета, към който е обявена докторантурата и докторантската такса за обучение.
Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!