КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Придобиване на научни степениабв

Доктор

Дата: 
четвъртък, August 20, 2020 - 10:15

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Кандидат: Йорданка Димитрова Енева – автореферат

Доктор

Дата: 
петък, July 10, 2020 - 09:30

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

Доктор

Дата: 
вторник, June 30, 2020 - 11:15

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

 

Доктор на науките

Дата: 
четвъртък, April 9, 2020 - 09:45

Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Административна сигурност

Доктор

Дата: 
понеделник, April 6, 2020 - 11:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

Доктор

Дата: 
четвъртък, March 26, 2020 - 09:15

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Доктор

Дата: 
четвъртък, March 26, 2020 - 09:00

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

Доктор

Дата: 
сряда, March 25, 2020 - 11:00

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

Доктор

Дата: 
петък, February 21, 2020 - 16:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование2. Хуманитарни науки

Доктор

Дата: 
четвъртък, February 13, 2020 - 14:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

Страници