КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Факултет по математика и информатикаабв

 

САЙТ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

     Мисията и целта на Факултета по математика и информатика отговарят на изискванията и ценностите на висшето образование, насочени са към задоволяването на реалните потребности на Североизточна България и цялата страна и са свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните реалности математици, информатици, икономисти и учители по математика, информатика и информационни технологии.

Във Факултета се обучават студенти в следните, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, професионални направления:

          - Математика;
          - Информатика и компютърни науки;
          - Икономика;
          - Педагогика на обучението по ... (математика и информатика).

 

Акредитирани са и докторски програми по:

           - Математически анализ;
           - Диференциални уравнения;
           - Алгебра и теория на числата;
           - Геометрия и топология;
           - Изчислителна математика;
           - Информатика;
           - Методика на обучението по математика и информатика.

 

Академичният състав на ФМИ включва 50 преподаватели, от които 4 професори и 22 доценти. Нехабилитираните преподаватели са 24, от които 12 са с научна степен “доктор”.

Във Факултета са обособени следните катедри:

            - Математически анализ;
            - Алгебра и геометрия;
            - Компютърна информатика;
            - Компютърни системи и технологии;
            - Икономика и математическо моделиране.

 

Във ФМИ се извършва изследователска дейност в широк спектър от научни области. Работи се по научни и образователни проекти, в които наред с преподавателите се включват докторанти и студенти.

За изследователската работа на преподаватели и студенти от Факултета са изградени научноизследователски лаборатории:

            - Лаборатория по компютърен хардуер и мрежи;
            - Лаборатория по компютърна сигурност;
            - Лаборатория по мултимедийни системи;
            - Лаборатория по компютърна алгебра и приложения на геометрията;
            - Лаборатория по математическо моделиране;
            - Лаборатория по дидактика;
            - Лаборатория по икономика и бизнес,

 

оборудвани със съвременни персонални компютри, свързани в локални мрежи.

             Материалната база на ФМИ непрекъснато се обновява. ФМИ разполага изцяло с втория, по-голяма част от третия, четвъртия и петия етаж на Корпус 3 на ШУ “Епископ К. Преславски”. В същия корпус се намират 8 компютърни лаборатории, Интернет център, учебни и семинарни зали. Практическото обучение се провежда в учебни лаборатории, оборудвани с необходимите съвременни средства и съоръжения – компютри, мултимедийни проектори, бели и интерактивни дъски. Лекционните зали в Корпус 3 са пригодени за ползване на мултимедийни средства. Въведена е високоскоростна интернет връзка, което осигурява нормален достъп на всеки желаещ до ресурсите на глобалната мрежа. Освен по време на учебните занятия, всеки студент има право на свободен достъп до компютърните лаборатории.