КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Факултет по природни наукиабв

Структура
Факултетът по природни науки включва 5 катедри:
Растителна защита, ботаника и зоология (виж сайта на катедрата)
Биология (виж сайта на катедрата)
География, регионално развитие и туризъм (виж профила на катедрата)
Физика и астрономия (виж сайта на катедрата)
Химия
 
Направления
1.3. Педагогика на обучението по...
3.9.Туризъм
4.1. Физически науки
4.2. Химически науки
4.3. Биологически науки
4.4. Науки за Земята
6.2. Растителна защита
 
Специалности
ОКС „бакалавър“
ОКС „магистър“
 
Докторски програми
Астрофизика
Екология и опазване на околната среда
Медицинска физика
Методика на обучението по География
Методика на обучението по Химия и опазване на околната среда
Неорганична химия
Органична химия
 
Научни центрове
Астрономически център
Център за работа с изявени ученици
 
Академичен състав
Академичният състав на Факултета по природни науки включва 53 преподаватели на трудов договор. От тях 36 са хабилитирани: 13 професори и 23 доценти. Към нехабилитираните преподаватели се отнасят 6 главни асистенти, 7 асистенти и 4 преподаватели. 41 от преподавателите притежават научната степен „доктор”, а 3 – научната степен „доктор на науките“.
 
База за обучение
Факултетът по природни науки разполага със специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия по физика, астрономия, химия, биология, география, растителна защита. Факултетът има 3 собствени компютърни лаборатории (Корпус 1 – лаборатории 212 и 412; Корпус 3 – лаборатория 518). Освен тях се ползват и още 8 от компютърните лаборатории на Шуменския университет, разположени в Корпус 3. Към Факултета действа Астрономически център с Астрономическа обсерватория, Център за работа с изявени ученици и Специализирана лаборатория по ГИС с научна библиотека.
Студентите от специалност „Туризъм“ се обучават в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет.
 
Възможности
Научни конференции 
Проекти
Стипендии
 
История
1971 г. – Създаден е Природо-математически факултет на Висшия педагогически институт в гр. Шумен.
1990 г. – Научните направления на Природо-математическия факултет се преобразуват в самостоятелни факултети: Математически, Физически, Химически и Биологически.
2000 г. – Три от факултетите – Физически, Химически и Биологически се обединяват във Факултет по природни науки.