КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Докторски програмиабв

Методика на обучението по география

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Област на висше образование Педагогически науки

Учебен план 2017 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика

Методика на обучението по химия и ООС

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Област на висше образование Педагогически науки

Учебен план 2017 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика

Астрофизика

Професионално направление 4.1. Физически науки

Област на висше образование Природни науки, математика и информатика

Учебен план 2017 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика

Медицинска физика

Професионално направление 4.1. Физически науки

Област на висше образование Природни науки, математика и информатика

 

Учебен план 2019 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика

Органична химия

Професионално направление 4.2. Химически науки

Област на висше образование Природни науки, математика и информатика

Учебен план 2017 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика

Нерганична химия

Професионално направление 4.2. Химически науки

Област на висше образование Природни науки, математика и информатика

Учебен план 2019 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика

Екология и опазване на околната среда

Професионално направление 4.3. Биологически науки

Област на висше образование Природни науки, математика и информатика

Учебен план 2017 г.

Учебен план 2020 г.

Квалификационна характеристика