КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проекти на ФПНабв

2020

Международни проекти

METRICS - (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия), Период на изпълнение: 2018-2020

Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. RicercascientificaDOR Anno 2018 – protDOR1850921 на Университета в Падуа, Период на изпълнение: 2018-2020

Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проект по ЕБР с Полша БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша), Период на изпълнение: 2018-2020

Национални проекти

Студентски практики – Фаза 2, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2020-2023

Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, КП-06ПН31/1, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2019-2022

Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-Сарматски степи в района на Калиакра, Проект 12578/24.04.2019 г., Период на изпълнение: 2019-2022

Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. BG16M1OP002-3.003-0001, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение: 2018-2020

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС, Период на изпълнение: 2018-2020

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Период на изпълнение: 2018-2020

Университетски и институционални проекти

Актуални проблеми в химията, РД-08-117/03.02.2020

Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/30.01.2020

Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1, РД-08-135/04.02.2020

От атома до Космоса, РД-08-116/03.02.2020

Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-122/03.02.2020

Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм, РД-08-118/03.02.2020

Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи, РД-08-124/03.02.2020

Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България, РД-08-141/05.02.2020


2019

Международни проекти

METRICS - (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия), Период на изпълнение: 2018-2020

Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. RicercascientificaDOR Anno 2018 – protDOR1850921 на Университета в Падуа, Период на изпълнение: 2018-2020

Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проект по ЕБР с Полша БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша), Период на изпълнение: 2018-2020

Национални проекти

Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. BG16M1OP002-3.003-0001. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение 2018-2020

Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, ДН 08/20, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2019

Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-Сарматски степи в района на Калиакра, Проект 12578/24.04.2019 г., Период на изпълнение: 2019-2022

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС, Период на изпълнение: 2018-2020

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

Шумен – зеленият град, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България - 2018 – 14. Период на изпълнение: 2018-2019

Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

Риборазвъдна дейност язовир „Антимово“ водно тяло от категория "Езеро" с код (BG1DU000L002), Период на изпълнение: 2019
 

Риборазвъдна дейност язовир „Звънарци“ водно тяло от категория "Езеро" с код (BG1DJ100L008), Период на изпълнение: 2019

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Период на изпълнение: 2018-2020

Университетски и институционални проекти

Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

Съвременни научни разработки в химията, РД-08-94/01.02.2019

Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/01.02.2019

Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, РД-08-73/29.01.2019

От атома до Космоса, РД-08-92/31.01.2019

Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-37/17.01.2019

Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, РД-08-121/04.02.2019

Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи, РД-08-120/04.02.2019

XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”, РД-08-48/21.01.2019

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., РД-08-45/18.01.2019


2018

Международни проекти

METRICS - (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия), Период на изпълнение: 2018-2020

Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. Ricerca scientifica DOR Anno 2018 – prot DOR 1850921 на Университета в Падуа, Период на изпълнение: 2018-2020

TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици, Период на изпълнение: 2016-2018

Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия, ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2016-2018

Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”, Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019 Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2017-2018

Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проект по ЕБР с Полша БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша), Период на изпълнение: 2018-2020

Национални проекти

Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. BG16M1OP002-3.003-0001. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение 2018-2020

Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, ДН 08/20, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2019

Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2018

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС, Период на изпълнение: 2018-2020

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

Шумен – зеленият град, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България - 2018 – 14. Период на изпълнение: 2018-2019

Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Период на изпълнение: 2018-2020

Университетски и институционални проекти

Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност на ШУ „Еп. К. Преславски“ в контекста на взаимодействието образование – наука – практика“, РД-08-140/08.02.2018

Актуални научни изследвания в химията, РД-08-158/09.02.2018

Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I, РД-08-120/06.02.2018

От атома до Космоса, РД-08-142/2018

Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система, РД-08-112/2018

Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм, РД-08-160/09.02.2018

Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, РД-08-167/09.02.2018

XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018”, РД-08-116/06.02.2018


2017

Международни проекти

TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

Spectral properties of 3d ions in solids with potential applications in optics and quantum electronics, Проект с Катедрата по физика към Западния университет в Тимишуара, Румъния, Период на изпълнение: 2016-2017

Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици, Период на изпълнение: 2016-2018

41 Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координира се за Европа от Wetlands International, а за България от Изпълнителна агенция по околна среда, Период на изпълнение: 2017

Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор №01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия, ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2016-2018

Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”, Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019 Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2017-2018

Национални проекти

Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, ДН 08/20, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2019

Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2018

Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

Acta Scientifica Naturalis, НП 06/38 от 12.09.2017

Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

Университетски и институционални проекти

Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.), РД-08-95/06.02.2017

Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията, РД-08-98/06.02.2017

Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, РД-08-125/06.02.2017

Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите, РД-08-93/03.02.2017

Изследване на физични процеси в микро- и макрокосмоса, РД-08-102/06.02.2017

Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти, РД-08-80/03.02.2017

Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България, РД-08-103/06.02.2017

Комуникацията като фактор за развитието на туризма, РД-08-92/03.02.2017

XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, РД-08-65/01.02.2017


2016

Международни проекти

GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено, 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNK,  Проект по 7 РП на ЕС, Период на изпълнение: 2014-2016

TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги", Период на изпълнение: 2015-2016

Методическа помощ за оценка на екосистемите и биофизичното им остойностяване (MetEcosMap). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги", Период на изпълнение: 2015-2016

Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

Spectral properties of 3d ions in solids with potential applications in optics and quantum electronics, Проект с Катедрата по физика към Западния университет в Тимишуара, Румъния, Период на изпълнение: 2016-2017

Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици, Период на изпълнение: 2016-2018

40 Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координира се за Европа от Wetlands International, а за България от Изпълнителна агенция по околна среда, Период на изпълнение: 2016

Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия, ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2016-2018

Национални проекти

Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, LIFE12 INF BG 000105, Период на изпълнение: 2014-2016

Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

Сухоземните костенурки – осигуряване на устойчиво развитие, BG05/878, проект по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., Период за изпълнение: 2015-2016

Тайнствените съседи, проект за опазване на влечугите и земноводните, разпространени на територията на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик, Проект по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2, Период на изпълнение: 2015-2016

Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA), Д-33-86/27.08.2015, ИБЕИ – БАН, Период на изпълнение: 2015-2016

Acta Scientifica Naturalis, Проект НП 04/92 от 29.10.2016

Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

Университетски и институционални проекти

Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка, Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2016

Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България, РД-08-100/05.02.2016

Мониторинг на дейностите по оценка и управление на качеството на образованието в ШУ, в контекста на новата образователна политика в страната и динамиката на пазара на образователните услуги, РД-08-85/08.02.2016

Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите, РД-08-70/02.02.2016

Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти, РД-08-66/02.02.2016

Изследване на физически процеси в Микро-, Макрокосмоса, РД-08-81/03.02.2016

Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато, РД-08-117/08.02.2016

Алтернативният туризъм като фактор за повишанате та конкурентноспособността на туризма в Североизточния регион на планиране, РД-10-398/07.03.2016

Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на астероиди, РД-08-86/04.02.2016

Иновационни практики в научно-експерименталната и образователна дейност по ХООС, PД-08-65/01.02.2016

Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация, РД-08-109/08.02.2016

ХІV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2016“, РД-08-101/02.2016


2015

Международни проекти

GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено, 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNK,  Проект по 7 РП на ЕС, Период на изпълнение: 2014-2016

PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching, SIS-CT-2010-266624, Проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities, Период на изпълнение: 2011-2015

Ex 60% (60A02 - 2707) Sviluppo di uno strumento per imaging in regione NIR della bioluminescenza in animali di piccola taglia, Univ. of Padua, Italy, LNL, INFN, Italy, Период на изпълнение: 2014-2015

TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги", Период на изпълнение: 2015-2016

Методическа помощ за оценка на екосистемите и биофизичното им остойностяване (MetEcosMap). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги", Период на изпълнение: 2015-2016

Thermodynamic model for nitrate and sulfate binary and complex systems. Consulting project with French Geological Survey (BRGM) and French Agency for Nuclear Waste Management (ANDRA), Период на изпълнение: 2015

39 Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координира се за Европа от Wetlands International, а за България от Изпълнителна агенция по околна среда, Период на изпълнение: 2015

Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска, Договор NoLIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия, Период на изпълнение: 2010-2015

VІІ Международно преброяване на белия щъркел, провежда се веднъж на 10 години едновременно в над 40 страни по света, Българско дружество за защита на птиците, Период на изпълнение: 2013-2015

Земно покритие и земеползване, LUCAS 2015 – Евростат & Национална почвена служба, проект с участието на 28 страни от Европейския съюз, Период на изпълнение: 2015

Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

Национални проекти

Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, LIFE12 INF BG 000105, Период на изпълнение: 2014-2016

Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България, Проект R-125 на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2013-2015

Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

Променливи звезди и суб-звездни системи, Институт по астрономия с НАО, БАН, Период за изпълнение: 2015

Комплексно изследване на активни галактични ядра, Институт по астрономия с НАО, БАН, Период за изпълнение: 2015

Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение, BG051PO 001-3.3.06-47, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ЕСФ, Период за изпълнение: 2015

Сухоземните костенурки – осигуряване на устойчиво развитие, BG05/878, проект по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., Период за изпълнение: 2015-2016

Тайнствените съседи, проект за опазване на влечугите и земноводните, разпространени на територията на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик, Проект по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2, Период на изпълнение: 2015-2016

Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 "Калиакра" и "Белите скали", БАН – ИБЕИ, Период на изпълнение: 2014-2015

Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA), Д-33-86/27.08.2015, ИБЕИ – БАН, Период на изпълнение: 2015-2016

Университетски и институционални проекти

Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка, Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2016

Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени, РД-08-275/11.03.2015

Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски“, РД-08-308/13.03.2015

Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на Университетска библиотека – ШУ „Епископ Константин Преславски”, РД-08-269/11.03.2015

Насочен синтез на 1,1- и 1,3- бифункционализираните алени и изследване на техните реакции на циклизация, РД-08-248/06.03.2015

Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение, РД-08-255/09.03.2015

Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на малки обекти в Слънчевата система, РД-08-256/09.03.2015

In vitro и in vivo изследвания на различни биологични обекти, РД-08-266/10.03.2015

Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациитге на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите, РД-08-271/11.03.2015

Изследване на физични процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса, РД-08-258/12.03.2015

Разработване на научно-образователни ресурси по приложна география и ГИС, РД-08-283/12.03.2015

Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, включени в списъка на ЮНЕСКО, РД-08-313/13.03.2015

XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, РД-08-333/13.03.2015


2014

Международни проекти

GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено, 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNK,  Проект по 7 РП на ЕС, Период на изпълнение: 2014-2016

PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching, SIS-CT-2010-266624, Проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities, Период на изпълнение: 2011-2015

APOTEMA, Accelerator-driven Production Of TEchnetium/Molybdenum for medical Applications, National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy, Период на изпълнение: 2011-2014

Теоретический анализ на основе микроскопических методов сечений упругого рассеяния реакций развала ядер 11Li и 10,11Be и импульсных распределений их фрагментов, Обединен институт за ядрени изследвания – Дубна, Русия, Период на изпълнение: 2010-2014

Ex 60% (60A02 - 2707) Sviluppo di uno strumento per imaging in regione NIR della bioluminescenza in animali di piccola taglia, Univ. of Padua, Italy, LNL, INFN, Italy, Период на изпълнение: 2014-2015

Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска, Договор NoLIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия, Период на изпълнение: 2010-2015

Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, Участници: страните от Европейския съюз, координира се от Wetlands International и Изпълнителна агенция за околна среда, Период на изпълнение: 2013-2014

VІІ Международно преброяване на белия щъркел, провежда се веднъж на 10 години едновременно в над 40 страни по света, Българско дружество за защита на птиците, Период на изпълнение: 2013-2015

Оценка и картиране на екосистемни услуги, BG03 МОСВ, Финансираща страна: Норвегия, Тип на конкурса: EEA - 2014, Период на изпълнение: 2014

Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI, Тип на конкурса и година: H2020 INFRADEV-02-2016, Номер или акроним на проекта: GA 739558 Advance_eLTER, Период на изпълнение: 2014

European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure, Финансираща организация: ЕU H2020, Тип на конкурса и година: H2020 INFRAIA 2014, Номер или акроним на проекта: GA 654359 eLTER, Период на изпълнение: 2014

Химията е навсякъде – мрежа 518300-LLP-2011-ITCOMENIUS-CNW, Период на изпълнение: 2013-2014

Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

Дигитализация и визуализация на най-значителните музейни колекции на традиционни костюми и накити чрез представяне на нова 3D технология - виртуален музей, Проект 2007В16IPO006-2011-2-92 от 22.04.2013 г. Сърбия и България. гр. Ниш (Сърбия), гр. Перник, гр. Кюстендил – РИМ (България), Период на изпълнение: 2013-2014

Национални проекти

Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична-активност базирани на нови алгоритми и парaлелна обработка на информацията, Проект FFNNIPO_12_00985 към ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2012-2014

Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, Проект BG051PO001-4.3.04-0020, Период на изпълнение: 2012-2014

Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, BG51РО001-3.3.06-0003, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Период на изпълнение: 2012-2014

Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието, BG051РО001-3.1.07-0040, Период на изпълнение: 2013-2014

Студентски практики, BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Продължителност: 2013-2014

Устройство и управление на ПП „Странджа”, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. DIR-5113326-С-004, ОП „Околна среда”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Период на изпълнение: 2013-2014

Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България – Природен парк „Златни пясъци“ Договор №DIR-5113326-C-008, ОП „Околна среда”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Период на изпълнение: 2013-2014

Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, проект №DIR-5113326-6-100, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Период на изпълнение: 2013-2014

Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 "Калиакра" и "Белите скали", БАН – ИБЕИ, Период на изпълнение: 2014-2015

Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, LIFE12 INF BG 000105, Период на изпълнение: 2014-2016

Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България, Проект R-125 на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2013-2015

Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

Университетски и институционални проекти

Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2012-2014

Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка, Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2016

Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България, РД-08-285/14.03.2014

Изследване на физични процеси в микро-, макро- и биокосмоса, РД-08-244/13.03.2014

Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, РД-08-213/10.03.2014

Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на тела в слънчевата система, РД-08-226/12.03.2014

Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени, РД-08-208/07.03.2014

Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, РД-08-239/13.03.2014

Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти  и процеса на обучение, РД-08-218/10.03.2014

Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен, РД-08-245/14.03.2014

XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, РД-08-281/14.03.2014