КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Специалности ФПНабв


Бакалавърски специалности:
Биология и физика
Биология и химия
География и биология
Педагогика на обучението по биология и физика
Педагогика на обучението по биология и химия
Педагогика на обучението по география и биология
Педагогика на обучението по природни науки
Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда
Туризъм
Астрономия и метеорология
Медицинска физика и радиоекология
Медицинска химия
Химия
Екология и опазване на околната среда
География и регионална политика
Растителна защита
Магистърски програми (след Бакалавър) :
Педагогика на обучението по биология и химия - магистърска програма Дидактика на биологията и здравното образование
Педагогика на обучението по география и биология - магистърска програма География и интерактивно образование
Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда - магистърска програма Методология на обучението по химия и опазване на околната среда
Физика - магистърска програма Астрофизика
Физика - магистърска програма Медицинска физика
Физика - магистърска програма Метеорология
Медицинска химия - магистърска програма Медицинска химия
Химия - магистърска програма Екологична химия
Химия - магистърска програма Екологични биотехнологии и контрол на храни
Химия - магистърска програма Органична химия
Химия - магистърска програма Химични аспекти в растителната защита
Екология и опазване на околната среда - магистърска програма Биотероризъм и безопасност на храни
Екология и опазване на околната среда - магистърска програма Екология на лечебните растения
Екология и опазване на околната среда - магистърска програма Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол
Екология и опазване на околната среда - магистърска програма Управление и опазване на екосистемите
География и регионална политика - магистърска програма Приложна география и географски информационни системи
География и регионална политика - магистърска програма Регионално развитие и туризъм
Растителна защита - магистърска програма Растителна защита
Магистърски програми (след Професионален бакалавър):
Растителна защита - магистърска програма Растителна защита