КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Педагогически факултетабв

 

Мисията и целта на Педагогическия факултет съответстват на предмета и съдържанието на неговата дейност, съобразени с изискванията и ценностите на висшето образование, насочени към задоволяване на обществените потребности в образованието, културата и науката на Североизточна България и цялата страна.

Педагогическият факултет определя своя академичен профил като сполучливо съчетава традиционното педагогическо наследство със съвременните научни направления и  приоритети на своята образователна,  научноизследователска,  художественотворческа  и спортна дейност, които намират израз в:

  • - подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните педагогичски реалности  педагози от всички специалности в съответствие с изискванията и динамиката на развитието на образованието и пазара на труда;
  • - осигуряване на педагогическата подготовка на студентите от учителските специалности на всички факултети за придобиване на учителска правоспособност;
  • - създаване на  условия за подготовката на студентите като специалисти, притежаващи професионални знания, умения и компетентности, осигуряващи им възможност   да се справят с практическото своеобразие на педагогическата дейност в региони с население с полиетнически, мултикултурен състав и различно вероизповедание като възпитават и обучават в дух на толерантност и уважение към различните етносни ценности;
  • - осъществяване на приложни изследвания в отговор на потребностите на обществото обвързани с повишаване ефективността на образователния процес и професионализма на бъдещите специалисти и учители;
  • - интегриране в европейското изследователско пространство чрез разширяване на междуинституционалното национално и международно сътрудничество и партньорство с научни и образователни организации;
  • - приобщаване на студентите и докторантите чрез образователния, научноизследователския  и художественотворческия процес към постиженията в образователната сфера;
  • - създаване на оптимална образователна среда за повишаване степента на образование, квалификация и преквалификация на завършилите университета и други кадри от региона и страната по пътя на продължаващото обучение и обучение през целия живот;
  • - организиране на международни научни форуми  и  осигуряване  разпространението и публикуването на научните  и творческите постижения на преподаватели, докторанти и студенти.