КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Специалности ПФабв


Бакалавърски специалности:
Начална училищна педагогика и чужд език - Английски език
Педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Специална педагогика - Логопедия
Специална педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Педагогика на обучението по музика
Педагогика на обучението по техника и технологии
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Социални дейности
Магистърски програми (след Бакалавър) :
Управление на образованието - магистърска програма Управление на образованието
Педагогика - магистърска програма Гражданско и интеркултурно образование
Педагогика - магистърска програма Педагогическо консултиране в училище
Педагогика - магистърска програма Училищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Иновации в началното образование
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Иновации в предучилищното и началното образование
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Иновации в предучилищното образование
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Начална училищна педагогика и информационни технологии
Социална педагогика - магистърска програма Компетенции и умения при бедствия и аварии
Социална педагогика - магистърска програма Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
Социална педагогика - магистърска програма Социално консултиране
Специална педагогика - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
Специална педагогика - магистърска програма Логопедия
Специална педагогика - магистърска програма Педагогика на интелектуалната недостатъчност
Специална педагогика - магистърска програма Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост
Специална педагогика - магистърска програма Ресурсен учител
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графичен дизайн
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Дизайн
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графика и графична комуникация
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Живопис
Педагогика на обучението по музика - магистърска програма Музикална педагогика
Педагогика на обучението по техника и технологии - магистърска програма Иновации в технологичното обучение и предприемачество
Педагогика на обучението по физическо възпитание - магистърска програма Физическо възпитание и спорт в училище
Социални дейности - магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности
Социални дейности - магистърска програма Социално прогнозиране
Магистърски програми (след Професионален бакалавър):
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Иновации в началното образование
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Иновации в предучилищното и началното образование
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Иновации в предучилищното образование
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистърска програма Начална училищна педагогика и информационни технологии
Социална педагогика - магистърска програма Социално консултиране
Специална педагогика - магистърска програма Логопедия
Специална педагогика - магистърска програма Ресурсен учител
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Образователни аспекти на пластичните изкуства - Живопис
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графичен дизайн
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Дизайн
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис
Педагогика на обучението по техника и технологии - магистърска програма Иновации в технологичното обучение и предприемачество
Педагогика на обучението по физическо възпитание - магистърска програма Физическо възпитание и спорт в училище
Социални дейности - магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности
Социални дейности - магистърска програма Социално прогнозиране