КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Млади учениабв

Предходен етап I (2019)

Правила и критерии на ШУ за разпределение на средствата

Разпределение на средствата по програма „Млади учени и постдокторанти“ към основните структурни звена на Шуменския университет

Обява етап II

Класиране по

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ към Колеж Добрич

Етап II

На проведено заседание на Комисията за подбора и класиране на преподаватели за участие в етап II на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ към Колеж Добрич (Протокол № 2/09.03.2020 г.) в състав: председател  проф. д-р Н. Ненков, членове: доц. д-р А. Иванова, гл. ас. д-р И. Иванов – постдокторант, бяха обсъдени документите на допуснатите до конкурса кандидати за участие в програмата и попълнени оценъчни карти – по една за всеки кандидат. След проведено събеседване на комисията с кандидатите, съгласно нормативните документи: Закон за насърчаване на научните изследвания,  Националната стратегия  за развитие на научните изследвания и приетите Правила на Колеж Добрич за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2018-2020 г., бяха оценени единодушно кандидатите за Етап 2, както следва:

  • кандидат с входящ  № ФД-04-97/05.03.2020 г., общо 142 точки, по модул „Постдокторант“.
  • кандидат с входящ  № ФД-04-98/05.03.2020 г., общо 85 точки, по модул „Млад учен“.

Предвид това, че средствата отпуснати на Колеж-Добрич за етап II са недостатъчни за финансирането на учен по модул „Постдокторант“, бе решено да се предложи за финансиране единствения кандидат с входящ  № ФД-04-98/05.03.2020 г. по модул „Млад учен“.