КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център по биодинамични технологииабв

 

Директор: доц. д-р Методи Парашкевов Върбанов

  Отчет
  Отчет за дейността на Центъра по биодинамични технологии /Ц-БДТ/ към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" за периода 25.11.2005 – 31.12.2007 г.
  Центърът по БДТ проведе срещи с два научно-изследователски центъра в Унгария : Центъра по Пи-технологии на Hemotrade LTD, град Капошвар Унгария с генерален директор д-р Ласло Фюлоп и Научно-изследователски център по агротехнологии Kiskun в гр. Кишкунхалаш Унгария с генерален директор проф. д-р Мохамед Самир Ради.
  И двамата директори имаха среща с Ректора на Шуменския университет в България проф.д.ф.н. Добрин Добрев за координиране на съвместните дейности и научни изследвания по теоретични и практически програми. Организатор на срещите бе доц. д-р Методи Върбанов и Дора Йосифова – координатор на ЦБДТ.
  Състояха се няколко поредни срещи между проф., д-р М.С.Ради директор на Научно-изследователския център Кишкун и доц. д-р Славка Славова – директор на Колеж Добрич вследствие на което бе подписан договор за съвместна дейност в научно практическо направление.
  Бяха разменени делегации между Кишкун Унгария и ШУ Колеж Добрич през2006 и 2007 година за координиране на съвместните дейности.
  През 2006 г. се проведоха съвместни опити между Кишкун Унгария и български фирми и институти в аграрно и екологично направление в районите на Шумен и Добрич. Опитите постигнаха своите цели в практическо отношение. Координатори по извеждане на опитите от българска страна бяха доц., д-р Методи Върбанов и инж. Дора Йосифова от ЦБТ.
  Преподаватели доценти от Шуменския университет ФПН рецензираха изследователски проект с практическа насоченост на Изследователски център в Капошвар Унгария за отглеждане на змиорки (риба) в Пи-води като експерти на съда в гр. Добрич.
  По покана на Научно-изследователския център Кишкун на 07.12.09.-14.09.2007 г. наша делегация участва в Промоцията "Дни на Кишкун" в Унгария, където бе представена дейността на Научно-изследователския център Кишкун и фирмата на Кишкун в селекцията на царевица, пшеница и слънчоглед.
  В изпълнение на договора между Центъра Кишкун Унгария и Колеж Добрич към ШУ бяха изпратени група студенти за две седмици в Кишкун Унгария на практика под ръководството на ст.н.с.І ст. д.с.н. Пенко Спецов.
  Представители на Центъра по Пи-технологии (биодинамични технологии) изнесоха съвместен доклад на Научната конференция в гр. Варна 2006 г. за приложение на биодинамичните технологии [2].
  База за научни разработки бе оранжерията на Шуменския университет и Биволовъдния институт в Шумен, но и двете бази не са ремонтирани, а бившия Биволовъден институт в Шумен е даден за приватизация.
  Научноизследователската дейност се води на територията на ШУ гр. Шумен, Колеж Добрич и Земеделски институт гр. Шумен.
  Наши преподаватели участват в три научни проекта по екология, растениевъдство и животновъдство.
  Дипломанти разработиха три изследователски теми и през 2007 г. се изнесоха три доклада на ІІІ-тия Международен конгрес в Македония, гр. Струга.
  В периода 2007 – 2008 г. трима дипломанти под ръководството на наши членове разработват теми по биотехнологии и агроекология.
  В довършителен етап е докторантурата по агроекология и физиология на растения на Кирил Кирилов.
  Влиза за печат учебник Физиология на растенията за студенти.
  Работи се върху Ръководство по физиология и биохимия на растенията.
  Направления на изследване и мероприятия :

  • Предмет и дейност на Ц-БДТ
   Центърът по биодинамични технологии е основан на 25.11.2007 г., когато Академичният съвет на свое заседание прие Правилника на Центъра по БДТ и го причисли към структурата на Шуменския университет.
   Центърът се ръководи от доц. д-р Методи Върбанов, технически секретар докторант Кирил Кирилов и координатор Дора Йосифова, които са изпълнителното бюро.
   Центърът по БДТ ръководи и координира всички дейности свързани с популяризиране, научно-изследователската работа и приложение в практиката на биодинамичните технологии (BCS-PI technology) /Приложения 1 и 2/.
  • Осъществени дейности и постигнати научни резултати.
  • Научноизследователска дейност
  • Развитие на Центъра по биодинамични технологии
   • Координиране дейността на разработки по Биодинамични технологии и Биоекологични технологии.
   • Провеждане на специализирани курсове по Биодинамични технологии.
   • Превеждане и представяне за печат на учебник по биодинамични технологии.
   • Координиране на дейността на практикуващи български студенти в Научноизследователски център Кишкун Унгария.
   • Организиране и провеждане на научноизследователски експедиции в България и Унгария по биодинамични технологии.
   • Участие в научни конференции в България и чужбина в направления битохнологии и приложението им.
   • Установяване на международните връзки с държавния университет в Скопие "Св.Св. Кирил и Методий" и по специално факултета по Земеделие и обработка на храните.
   • Следват уточняване клаузите на договори с декана на ФЗО проф. д-р Йордан Чукалиев.
   • Разширяване на контактите с ръководството на Първия частен университет FON-Университет в Македония със седалище гр.Скопие и филиала му в гр. Струга.
   • Организиране на съвместни научни прояви и разработки с Македонското еколожко дружество и отделни негови членове.
   • Съвместна дейност на центъра по Биодинамични технологии с агроинститутите гр. Шумен и гр. Генерал Тошево – филиал гр. Добрич.