КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Научноизследователски център по военна история и археологияабв

ЗА КОНТАКТИ

 • Центърs.minkov@shu.bg
 • Директор:  доц. д-р Стефан Маринов Минков
 • Научен секретар:  докт. Димо Георгиев


НАУЧЕН СЪВЕТ

 • Директор: доц. д-р Стефан Минков
 • Научен секретар: докт. Димо Георгиев
 • проф. д-р инж. Станимир Станев
 • проф. д-р Стоян Витлянов
 • доц. д-р Васил Параскевов
 • доц. д-р Константин Константинов
 • доц. д-р Тодор Тодоров
 • гл. ас. д-р Мемиш Мердан


ЗА НАС
НИЦ по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2008 година с цел да координира научната дейност в областта на изследването на проблеми, свързани с българската и световната история, с акцент върху историята на войните и военното дело. Една от основните цели е изследване на проблеми, свързани с военната археология – една нова за българските условия научна област.
 
Като стар гарнизонен и образователен център град Шумен обединява традиции в областта на военното дело, науката и педагогиката.
 
Задачите на Центъра са свързани със следните основни дейности:

 • 1. Да създава собствена научна продукция;
 • 2. Да работи съвместно с други национални и чуждестранни научни звена по съвместни проекти, свързани с историята на войните и военното дело, както и в областта на военната археология;
 • 3. Да създаде собствена библиотека и научен архив;
 • 4. Да изследва и съдейства за популяризирането на достиженията на българската и световната история и археология;
 • 5. Да популяризира ролята на българската армия в обществения живот на страната в миналото и днес.


ДЕЙНОСТ

 • Членове на НИЦ участваха в периода 2009 – 2013 г. в разработването, съвместно с колеги от Потсдамския университет (Германия) на проект на тема: „Коалиционната война на държавите от Централните сили срещу Румъния (1916 – 1918 г.)”; 
 • Изследват се теоретичните основи, върху които ще бъдат извършвани проучвания по военна археология;
 • Съвместно с Кариерния център към ШУ „Епископ Константин Преславски” бе организирано представянето на „Алманах Македония”;
 • Доц. д-р Ст. Минков разработи курс лекции и методическо ръководство по задължителната дисциплина „Военна история и археология” (за специалност „Археология”, ОКС „бакалавър”);
 • Разработен бе и лекционен курс по „История на войните през ХХ век” в рамките на избираема дисциплина за студентите от следните специалности: „История”, „Археология”, „История и география”, „Български език и история”;
 • През 2016 г., в рамките на съвместен проект с колеги от Берлинския свободен университет, бе организирана и проведена международна научна конференция на тема: „Румънската кампания на Централните сили 1916-1917 г.”;
 • Създадена е електронна библиотека и електронен архив към Центъра.