КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникацииабв

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

Конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби"

Центърът за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации (ЦТИИК) е наследник на Центъра за източни култури и интеркултурни връзки,  създаден през 2002 година.
      Основните проблемни области и темите на научноизследователската работа и художественотворческата дейност на преподавателите от ЦТИИК са:

 • Проблеми на турския език (диалектология, както и сравнителен, исторически, съвременен и др. аспекти);
 • Транслатология;
 • Фолклор, етнология, етнолингвистика, културна антропология;
 • Интеркултурна комуникация.

Центърът разполага със специализирана библиотека в областта на туркологията, която съдържа над 2500 тома научна, художествена, учебна, справочна и др. литература, а също така и с необходимата информационна и техническа база.
       Към ЦТИИК през 2013 г. е създаден Академичен клуб „Сохбет” (Проблемна група по фолклористика, етнология и културна антропология).
       Центърът за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации осъществява съвместна проектна дейност с други научноизследователски центрове и различни неправителствени организации.


2014

През 2014 година членовете на ЦТИИК се срещнаха с преподаватели от Университета „Хаджи Бекташ Вели” от гр. Невшехир.

 

Доц. д-р Венета Янкова, д-р Мийрям Салим, гл. ас. Ембие Кязимова и гл. ас. Менент Шукриева  посетиха Тракийския университет в Одрин с цел изнасяне на лекции и задълбочаване на сътрудничеството.

 

Под научното ръководство на доц. д-р Венета Янкова беше проведен семинар по Тюркска митология.

 

Под научното ръководство на доц. д-р Татяна Чакъкова, съвместно с Центъра по русистика беше проведен вълнуващ научно-творчески семинар на тема „Сърце, ти за всичко си едно”.

 

В края на май беше осъществен съвместен турско-български семинар "Akademi Bulgaristan. Sanatçılar Balkanlarla Buluşuyor"/”Академия България. Творците се срещат с Балканите”. Гостуваха литературоведката Мелек Пашалъ  от Истанбулския университет  и  Батухан Курт, студент в специалност „Продуценство” в Унивеситета „Девети сиптември”, който представи авторски документален филм, свързан с ромите в Турция и техните обичаи.


2015

Международен научен симпозиум „Слово. Изкуство. Здраве” – Тракийски университет – Одрин, 2015

 

Преподавателско-студентски семинар „Актуални въпроси в хуманитаристиката”


2016

Научно-практически семинар „Тюркска митология и транслатология”

 

Семинар „Практико-приложни изследвания и учебници от ново поколение по практически турски език

 

На 24 октомври 2016 г. в Тракийския университет в град Одрин се проведе научен семинар на тема: „Практико-приложни изследвания и учебници от ново поколение по практически турски език” с участието на преподаватели от Шуменския и от Тракийския университет. Снимки: [1][2][3]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

Научно-практически семинар "Език – Култура - Транслатология”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018

Научно-практически семинар "ТУРСКАТА КУЛТУРА - ЗНАЦИ, СИМВОЛИ, ТРАДИЦИИ”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019

Студентско-преподавателски семинар ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО „ЕРАЗЪМ” ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТА

Снимка [1], [2]

 

Научен семинар ИСТОРИЯ И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Научен семинар, организиран от Центъра за туркологични изследвания и интеркултурна комуникация и Катедрата по турски език и литература на Факултета по хуманитарни науки. Този семинар е естествено продължение на изследователската дейност нашия Център в областта на туркологията и взаимоотношенията между различните култури. Темата на семинара е „История и култура на етническите общности в Североизточна България“.

Участници:

1.       Проф. д-р Ахмет Ташгън от Департамента по социология на Факултета по социални и хуманитарни науки към Университет „Неджметтин Ербакан“ - гр. Кония, Република Турция. 

(Поради това, че в последния момент полета му от Истанбул за Варна бе отменен, проф. Ташгън не успя да присъства лично, но изпрати доклада си, озаглавен „Размисли върху изследването, озаглавено Къзълбаши, бабаи и бекташи сред мюсюлманите в Добруджа” (на турски език), който доклад от името на А. Ташгън бе представен от д-р М. Мердан.)

2.       Вторият участник в нашия семинар бе един от най-изявените съвременни историци-турколози у нас, доц. Катерина Венедикова, която изнесе доклад на тема „Един писмен източник за къзълбашите и бекташиите в Добруджа и Лудогорието, представен от Ахмед Ташгън“.

3.       Доц. д-р Стефан Минков, който бе третият ни участник, изнесе доклад на тема „Демографско състояние на Добруджа през Първата световна война

4.       Гл. ас. д-р Ивелина Ефтимова ни представи доклад, озаглавен  „Другостта“ в разградската преса – между идеологията на комунистическата партия и реалността“.

Снимка [1], [2]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОРИЯ

 

          Първият научно-методически семинар – България като мост между евразийските култури, е проведен на 21 октомври 2003 г. В следващите години са реализирани няколко семинара, между които: Изворите на историята, на който са представени трудове по хебраистика, старобългаристика, църковнославянски език и османистика, и  Концептът “сърце” в турската, българската и руската култура.
          Представят се и се дискутират проблеми на туркологията и на интеркултурната комуникация, сред които: Османски извори на българската история – водещ: ст. ас. д-р Мийрям Салим (2004 г.), Епиграфските паметници между Духовец и Каолиново – водещ: доц. Катерина Венедикова (2004 г.), Интерпретация на невербалните средства при интеркултурната комуникация – водещ: доц. д-р Ст. Калева, Време, безвремие, вечност – водещ: доц. д-р Т. Чалъкова (2005 г.) и др.
           През 2010 г. дейността на Центъра се съсредоточава върху туркологичните изследвания и проблемите на интеркултурната комуникация. Научноизследователската работа на академичния състав се осъществява в областта на съвременния турски език, фолклористиката, етнолингвистиката и преподаването на турския език като чужд.

 

Ръководители на ЦТИИК:

проф. дин Неделчо Неделчев, доц. д-р Татяна Чалъкова

 

Директор на ЦТИИК:

Доц. д-р Венета Янкова

e-mail: veneta_yankova@shu-bg.net

 

Членове на Центъра:

 • Доц. д-р Венета Янкова
 • проф. д-р Татяна Чалъкова
 • доц. Хашим Акиф
 • доц. д-р Катерина Венедикова
 • доц. д-р Йорданка Бибина
 • доц. д-р Мийрям Салим
 • гл. ас. д-р Ембие Кязимова
 • гл. ас. д-р Неврие Чуфадар
 • гл. ас. д-р Вежди Хасан
 • гл. ас. д-р Мемиш Мердан
 • преподавател Менент Шукриева
 • преподавател Бюлент Кърджалъ
 • ст. ас. Назмие Хасанова
 • ст. ас. Емине Халил
 • Имрен Тасинова, докторант

____________________________________

СБОРНИЦИ:

 

Времето на Балканите: език, история, памет

 

Места на всекидневието на Балканите