КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Научен център по археометрия към ФХНабв

За контакти:

 • Директор: доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

e-mail: k.konstantinov@shu.bg

 • Научен секретар: доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев

e-mail:  k.krustev@shu.bg

Научен съвет:

 • доц. д-р Константин Константинов – директор
 • доц. д-р Красимир Кръстев – научен секретар
 • проф. д-р Стоян Витлянов
 • доц. д-р Иво Топалилов
 • доц. д-р Тодор Тодоров
 • доц. д-р инж. Пламен Михайлов
 • доц. д-р Нина Архангелова-Тодорова
 • доц. д-р Николай Начев
 • доц. д-р Стела Дончева (НАИМ-БАН, Филиал Шумен)

Списъчен състав:

 • доц. д-р Константин Константинов
 • доц. д-р Красимир Кръстев
 • доц. д-р Иво Топалилов
 • доц. д-р Тодор Тодоров
 • доц. д-р инж. Пламен Михайлов
 • доц. д-р Нина Архангелова-Тодорова
 • проф. д-р Николай Начев
 • проф. д-р Стоян Витлянов
 • доц. д-р Стела Дончева (НАИМ-БАН, Филиал Шумен)
 • проф. д-р инж. Станимир Станев
 • гл. ас. д-р Данаил Петров
 • гл. ас. д-р Камен Андонов
 • гл. ас. д-р инж. Евгени Стойков
 • доц. д-р инж. Събин Иванов
 • д-р Гергана Илиева (РИМ-Шумен)
 • докторант Радостина Благоева
 • докторант Светлозар Стоянов
 • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн)

За нас:

Научният център по Археометрия (НЦА) към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2007 г. с основна цел да развива активна научноизследователска дейност при решаването на практико-приложни задачи в областта на археометрията. Работи се основно върху съвременните методи за геофизическо и геомагнитно изследване на археологически обекти в столичните центрове на Първото българско царство и тяхната околност, както и за популяризирането на Центъра като научно звено в национален и международен мащаб. НЦА е член на Междууниверситетския център по археометрия в България, съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн. Центърът разполага с работен кабинет със специализирана библиотека и научен архив.

Основни задачи:

 1. Организиране и провеждане на редовни археологически проучвания и издирвания на археологически обекти;
 2. Създаване на собствена научна продукция;
 3. Организиране и участие в научни форуми, посветени на съвременните методи в археологията;
 4. Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения в областта на археометрията;
 5. Осигуряване на методическо ръководство на студенти и докторанти в областта на полевата археология;
 6. Работа по проекти, съвместно с други национални и чуждестранни научни звена;
 7. Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на приложната археология;
 8. Популяризиране на дейността на НЦА в национален и международен мащаб;
 9. Осъществяване на културен обмен на студенти и докторанти с други национални и чуждестранни научни звена;
 10. Развиване и обогатяване на специализирана библиотека и научен архив.

Дейност през годините:

Работа по научно-изследователски проекти:

Международен научен проект: „Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ-Х в./ в светлината на археологическите разкопки” съвместно с Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн, Германия (2007-2017);

Международен научен проект „Словашко-български/българо-словашки археологически речник” съвместно с Университета в Прешов, Словакия (2011);

Национален научен проект към МОН на тема: „Сборяново – кръстопът на култури и религии” (2007-2009);

Университетски научен проект „Изработване на археологическа карта на местността Асардере в Плиска“  (2007);

Университетски научен проект „Животът в българския средновековен град през Х век“ (2008);

Университетски научен проект „Крайградските имения в архитектурата на средновековна Плиска” (2009);

Университетски научен проект „Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на Плиска” (2010);

Университетски научен проект „Занаяти и занаятчийски производства във феодалните имения на Плиска” (2011);

Университетски научен проект „Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през X век” (2012);

Участие в научни форуми в чужбина:

Научна конференция в Потсдам, Германия - проф. д-р Ст. Витлянов (2008);

Научна конференция в Сегед, Унгария – доц. д-р Константин Константинов (2008);

Научна конференция в Севастопол, Украйна – доц. д-р Константин Константинов (2010);

Организиране на публични лекции:

 • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Приложение на геомагнитния метод в археологията” (2010);
 • инж. ик. Светлозар Стоянов (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) с публична лекция на тема: „Инженерно-геодезически дейности в логистиката на полевата археология“ (март 2013);
 • доц. д-р Стойчо Бонев (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) с публична лекция на тема: „Югът на Преславския дворец“ (октомври 2013);
 • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Нови методи на геофизическото изследване в областта на ранносредновековната археология“ (април 2014);
 • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Културата Нок в Средна Нигерия. Сложни общества в субсахарска Африка” (януари 2016).

Студентски и докторантски обмен:

 • Росица Славова (специалност История) – едномесечна специализация по археология в Нитра, Словакия по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2007);
 • Радостина Атанасова и Венцислав Петров (специалност Археология) – едномесечна специализация по археология в Братислава, Словакия по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2009).