КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Вътрешни нормативни документиабв

Във всички действащи нормативни актове на ШУ, утвърдени от Академичния съвет, записаните като академически съвет и факултетски съвет да се четат съответно като академичен съвет/факултетен съвет (АС Протокол № РД-05-11/31.05.2019)

ПРАВИЛНИЦИ

Вътрешни правила за защита при упражняване на правото на труд и осигуряване на равни възможности на пазара на труда и защита от дискриминация при упражняване правото на образование и обучение – 20.12.2019

Правилник за устройството и дейността на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 29.03.2019

Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 29.05.2020

Правилник за атестиране на академичния състав в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 15.12.2017 

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5

Правилник за развитието на академичния състав в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 31.01.2020

Правилник за атестиране на административния и техническия персонал в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 29.11.2019

Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 25.03.2016

Правилник за дейността на Комисията по научноизследователска и художественотворческа дейност - 29.11.2019

Правилник за организацията и управление на научноизледователската и художественотворческата дейност - 23.02.2018

Правилник за отпуск за творческо развитие, специализации и работа в чужбина - 30.03.2012

Правилник на Методическия съвет на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 29.11.2019

Правилник за устройството и дейността на Факултета по хуманитарни науки - 06.07.2017

Правилник за устройството и дейността на Факултета по природни науки - 05.10.2017

Правилник за устройството и дейността на Факултета по математика и информатика - 16.10.2018

Правилник за устройството и дейността на Педагогическия факултет - 25.06.2018

Правилник за устройството и дейността на Факултета по технически науки - 19.09.2019

 Правилник за устройството и дейността на Колеж – Добрич - 31.03.2017

Правилник за устройството и дейността на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование - гр.Варна - 31.05.2019

Правилник на Центъра за електронно обучение към ШУ "Епископ Константин Преславски" - 29.11.2019

Правилник за дейността на Център за трансфер на технологии - 15.12.2017

Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество - 14.09.2018

Правилник за дейността на Центъра за проектна дейност - 29.06.2018

Правилник на Комисията по учебната дейност и образователни политики - 29.11.2019

Правилник на Център "Компютри и комуникационни мрежи" - 11.12.2015

Правилник за организацията и дейността на библиотеката при ШУ "Епископ Константин Преславски" - 26.04.2018

Правилник за устройството и дейността на Университетското издателство "Епископ Константин Преславски" - 27.05.2016

Правилник за работата на библиотечния съвет при ШУ "Епископ Константин Преславски" - 26.04.2018

Правилник за устройството и дейността на университетската комисия по акредитация - 29.11.2019

Правилник за устройството и дейността на Център за кариерно развитие - 29.11.2019

Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - 26.06.2020

Правилник за устройството и дейността на Центъра за приложни изследвания - 13.12.2013

Процедура за издаване на европейско дипломно приложение - 31.01.2020

Процедура за издаване на диплома за висше образование - 31.01.2020

Правилник за организацията и дейността на студентския съвет в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 19.07.2019

Правилник за вътрешния трудов ред - 24.07.2015

Правилник на фонд "Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)" - 24.02.2017

Правилник за устройството и дейността на Центъра по качеството на образованието - 22.04.2016

Правилник на Центъра за докторанти на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 26.02.2016

Правилник за устройството и дейността на Центъра за кандидатстудентска дейност - 14.09.2018

Правилник на Центъра за дигитализация на информацията и документацията

Правилник за устройството и дейността на Етичната комисия на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 29.11.2019

Етичен кодекс на работещите в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 22.07.2016

Система за проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите (балово-рейтингова система) - 01.03.2013

Система за натрупване и трансфер на кредити за студентите - 30.05.2008

Правилник за дейността на Астрономическия център - 20.04.2012

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ШУ "Епископ Константин Преславски" - 24.02.2017