КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Признаване на висше образование, придобито в чуждестранен университетабв

В ШУ редът и организацията на процедурата по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се регламентира от Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища  http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/priznavanenaVO26.06.2020.pdf и  се извършва с цел продължаване на образованието. Признаването на висше образование включва следните общи положения:

  1. Проверка на статута на висшето училище, издало дипломата за висше образование чрез създадените европейски мрежи ENIC/NARIC;
  2. Проверка на автентичността на дипломата за висше образование, придобито в чужбина и оценяване съответствието на данните от тях с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.
  3. Вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ тя да бъде призната, или за прекратяване на процедурата.

При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се отчитат следните показатели:

  1. Начин на приемане на студентите;
  2. Продължителност на обучението;
  3. Общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
  4. Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
  5. Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
  6. Резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
  7. Начин на дипломиране.

Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен. Ако в представените документи не е посочена образователна степен, се взема решение, на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.
Признаването на висше образование важи само за продължаване на обучението в Шуменския университет и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни. Лицето получава удостоверение на хартиен носител за признаване на висше образование, придобито в чужбина, подписано от Ректора след като Академичният съвет одобри решението на Комисията, провела процедурата по признаване на висшето образование.
Детайлна процедура по признаването на висше образование, придобито в чуждестранен университет можете да намерите тук.