КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Студентски съветабв

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета.
Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академичния съвет на Университета. Академичния съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или правилниците на висшето училище.
Дейността му се финансира от Университета в размер до 1 % от издръжката на обучението. Средствата се използват за социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.
Студентският съвет има право:

  • - да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
  • - да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • - да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • - да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • - при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  • - да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • - да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  • - да участва в управлението на студентските общежития;
  • - да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите.

(Закон за висшето образование)
Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.
Всеки студент на ШУ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.