КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Семестриални такси, срокове и данни за плащанеабв

 Семестриални такси ОКС "Бакалавър" за учебната 2020/2021 година

 Семестриални такси ОКС "Магистър" за учебната 2020/2021 година

 

Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната  2020/2021 г.

ОКС Магистър (след средно образование), Бакалавър и Професионален бакалавър

За първи семестър на

учебната 2020/2021 година

  Задочна форма на обучение

  до 3 септември 2020 г.

  Редовна форма на обучение

  до 28 септември 2020 г.

За втори семестър на

учебната 2020/2021 година

  Задочна форма на обучение

  до 28 януари 2021 г.

  Редовна форма на обучение

  до 12 февруари 2021 г.

ОКС Магистър (след висше образование), редовна и задочна форма на обучение

За първи семестър на

учебната 2020/2021 година

  до 05 октомври 2020 г.

За втори семестър на

учебната 2020/2021 година

  до 19 февруари 2021 г.

Заплащане на семестриалните такси се извършва в срок до 10-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър в редовна и задочна форма на обучение. След този срок студентите се санкционират както следва:

  • - от 11-я до 15-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър – 5 лева;

  • - от 16-я до 20-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър – 10 лева;

  • - от 21-я до 25-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър – 15 лева;

 След изтичане на посочените по-горе срокове ректорът издава заповед за отстраняване на незаплатилите семестриална такса студенти.

 Заявления за разсрочено плащане на семестриалните такси се подават в рамките на горепосочените срокове.

Университетът предоставя възможност за извършване на картови плащания чрез ПОС терминални устройства, които се намират в касите на  Университета в гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич.

 

Плащане по банков път за всички студенти - ОКС Магистър, Бакалавър и Професионален бакалавър

 

За студенти, обучаващи се в гр. Шумен

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC на банката: RZBBBGSF

За студенти, обучаващи се в гр. Варна

IBAN: BG53STSA93003106874701

BIC на банката: STSABGSF

За студенти, обучаващи се в гр. Добрич

IBAN: BG29UBBS80023106028200

BIC на банката: UBBSBGSF

Студентите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти към следните банки:

Райфайзенбанк ЕАД
Банка ДСК
Алианц Банк АД
Юробанк АД
Първа инвестиционна банка АД 
Българо-американска кредитна банка АД