КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Акредитацияабв

Последна валидна институционална акредитация: 27.02.2020 г. за срок от 6 години с обща оценка по критериите 9.12 и капацитет на висшето училище - 12 000 студенти и докторанти.

Правилник на Комисията по акредитация

План-графика за програмна акредитация и САНК на професионалните направления и докорските програми

Полезни връзки

Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

НАОА, процедури и критерии за акредитация

НАОА, акредитирани висши училища

НАОА, Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) Критерии, процедури, методически насоки

Рейтингова система на висшите училища в България

Акредитирани професионални  направления

Справка за състоянието на програмната акредитация по професионални направления, ОКС и специалности

Справка за състоянието на програмна акредитация за ОНС "Доктор"

Инструкция за провеждане на процедура по разкриване на програмна акредитация