КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център по качество на образованиетоабв

 
ЦЕЛ:
 
Целта на Центъра по качеството на образованието е да осигурява информационно и административно дейностите по функционирането на вътрешно университетската Система за  наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав, както и  по организирането и успешно провеждане на акредитационните процедури и процедурите по САНК на университета и неговите структурни звена, професионалните направления, специалности и докторски програми в университета.
Той подпомага оперативно дейността на Университетската комисия по управление на качеството и на Университетската комисия по акредитацията, както и на Комисиите по качеството и акредитацията на основните структурни звена.
 
ЗАДАЧИ:
 
1.    Създава и поддържа в сайта на Шуменския университет актуална информация за държавните и университетските политики в областта на качеството на образованието;
2.    Събира и предоставя за анализ информация, свързана с функционирането на Университетската система по качеството;
3.    Следи за прилагането на университетските академични стандарти и процедури и сигнализира за констатираните нарушения;
4.    Активно партнира с Университетската комисия по качеството, Университетската комисия по акредитацията, със Студентския съвет, с ангажираните с проблемите на качеството и акредитацията ръководни и изпълнителски кадри от основните структурни звена.
 
СТРУКТУРА:
 
Доц. д-р Стефка Калева – Директор
 
·                     Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
·                     Tел: +359 54 830 350
·                     0899 901920

·                     E-mail: cko@shu.bg; st.kaleva@shu.bg
 
1.    Следи за изпълнението на стратегията на ШУ в областта на поддържането, контрола и управлението на качеството на обучението и образованието;
2.    Наблюдава дейността на Университетската комисия по качеството на образованието;
3.    Представлява Шуменския университет в държавни, общински институции, организации с нестопанска цел и във форуми, свързани с определяне на политиките в областта на качеството на образованието.
 
Мирена Павлова  гл. координатор
 
·                     Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
·                     Tел: +359 54 830 350, вътр. 303
·                     0886830306

·                     E-mail: cko@shu.bg; m.pavlova@shu.bg
 
1.    Поддържа оперативен контакт с членовете на Университетската комисия по управление на качеството на образованието и с Председателите на Комисиите по качеството и акредитацията в основните структурни звена;
2.    Координира връзката с Университетския Център за кариерно развитие, с Комисията за научноизследователска и художествено-творческа дейност, Центъра за международно сътрудничество и Центъра за проектна дейност, със Студентския съвет;
3.    Поддържа базата от данни, свързани с управлението на качеството на образованието;
4.    Поддържа документацията, свързана с институционалната акредитация и акредитацията на професионалните направления в ШУ;
5.    Координира връзката с основните структурни звена във връзка с анкетирането на новоприети студенти, с анкетирането на студенти за мнението им по дисциплини от учебния план и с анкетирането на преподаватели;
6.    Организира и участва в електронната обработка на анкетите със студенти и преподаватели, като предоставя резултатите от анкетите на Зам.-ректора по акредитация и качество на образованието и на Председателя на университетската комисия по качеството на образованието за по-нататъшен анализ;
7.    Участва в организирането и провеждането на обучителни семинари, свързани със Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството;
8.    Актуализира информацията в сайта на Университета и във вътрешната мрежа, свързана с управлението на качеството;
9.    Представя работата на Центъра при посрещане на Експертни групи във връзка с процедури по акредитация и САНК.