КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2"абв

 

Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е партньор с бюджет в размер на 1 689 800.00 лева.

Уважаеми студенти/колеги,

Стартира проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Регистрацията за участие на студенти, обучаващи организации и ментори в проект „Студентски практики – Фаза 2“ се осъществява чрез платформата на проекта, която е достъпна на адрес: https://praktiki.mon.bg/

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

ДЕЙНОСТИ

Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики:

 • проучване и анализ на състоянието;
 • разработване на методика, материали и програми;
 • провеждане на обучение на функционални експерти;
 • провеждане на обучение на технически изпълнители;
 • провеждан на обучение на експерти финансово-счетоводно обслужване.

Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики:

 • реализация на информационни кампании сред обучаващи организации;
 • набиране на обучаващи организации;
 • кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда;
 • извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики;
 • мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики.

УЧАСТНИЦИ

 • „Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН.
 • „Функционален експерт“– представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;
 • „Академичен наставник”– преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;
 • „Ментор“– лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;
 • „Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;
 • „Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;

Всички участници в проекта следва да спазват общите Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ и Правилата на Шуменския университет за реализиране на дейностите по Проекта

За информация относно проекта се обръщайте към екипа на проекта, следете страница на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ - секция Проекти, както и платформата на проекта.