КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Контакти/Екипабв

Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

 

ЕКИП - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 

Водещ функционален експерт

телефон

корпус

стая

e-mail

доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

054/830 365, вътр. 213

К2/203

e.lyutskanova@shu.bg

преп. д-р Веселина Радева Иванова - функционален експерт

054/830 365, вътр. 206

0899 155 800

К2/400а

v.ivanova@shu.bg

Педагогически факултет

 

 

 

преп. д-р Христина Коларова-Василева - функционален експерт

054/ 830 365, вътр. 224

К2/220

h.vasileva@shu.bg

ст. преп. д-р Калина Иванова Алексиева - функционален експерт

054/830 365, вътр. 264

К2/305а

k.aleksieva@shu.bg

преп. д-р Веселина Николаева Илиева – технически изпълнител

054/830 365, вътр. 206

К2/400а

v.ilieva@shu.bg

Факултет по природни науки и

Факултет по хуманитарни науки

 

 

проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев – функционален експерт

0895 439 393

К1/401

m.penerliev@shu.bg

доц. д-р Цветана Георгиева Иванова – функционален експерт

054/830 495 вътр. 253

К1/207

ts.ivanova@shu.bg

Ани Георгиева Ангелова – технически изпълнител

054/830 495

вътр. 276

К1/115а

a.angelova@shu.bg

Факултет по математика и информатика и Факултет по технически науки

 

 

доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков - функционален експерт

054/ 830 495, вътр. 391, 0899 377 696

К3/401

c.cankov@shu.bg

гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов – технически изпълнител

054/830 495, вътр. 210

К3/210

miroslav.hristov@shu.bg

Радостинка Асенова Адамидовска – технически изпълнител

054/ 830 495, вътр. 150

К3/202

r.adamidovska@shu.bg

Колеж-Добрич

 

 

 

Павлета Иванова Масларска - функционален експерт

058/603 209

Колеж-Добрич, етаж II/202

p.maslarska@shu.bg

Технически изпълнители

 

 

 

Стоянка Въчкова Стоянова –Деловодство

054/830 495, вътр. 234

К1/124

st.stoyanova@shu.bg

Златка Евгениева Енчева -Информационен център

054/832 106

К1/ Информационен център

z.encheva@shu.bg

Наталия Веселинова Найденова –ръководител ОЧР

054/ 830 309

054 830 495, вътр. 215

К1/115б

n.naydenova@shu.bg

Експерти финансово-счетоводно обслужване за ШУ

 

 

Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител

054/830 495, вътр. 235

К1/117

ani@shu.bg

Дияна Димитрова Донева – финансов контрольор

 

0888 137 004

 

К1/116

d.doneva@shu.bg

Силвия Венкова Михайлова-Радославова – отговорен счетоводител

054/830 495, вътр. 273

К1/213а

s.mihaylova@shu.bg

Светослава Василева Маринова – счетоводител-касиер

054/830 495, вътр. 227

К1/213в

sv.vasileva@shu.bg

 

 

 

Контакти на екипа на проекта към МОН

Телефон

02 9217 412

Телефон

02 9217 529

Телефон

02 9217 402

e-mail

s.praktiki@mon.bg