КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

ПРОЕКТ „Студентски стипендии – ФАЗА I“ (BG05M2OP001-2.003-0001)абв

ПРОЕКТ „Студентски стипендии – ФАЗА I“ (BG05M2OP001-2.003-0001)

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд за регионално развитие

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Висше образование".

 

Общата сума на проекта: 26 000 000 лв

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта

Мануел Таквор Мануелян

m.manuelian@shu.bg

Финансист на проекта

Мариана Паскова

m.paskova@shu.bg

Член на екипа

Боряна Петрова

b.petrova@shu.bg

Член на екипа

Павлин Иванов

 

Член на екипа

Симеон Симеонов

 

Член на екипа

Иванка Неделчева

 

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.
Пълна и подробна информация за всички проектни дейности, указания и графици се публикуват своевременно на интернет страница на проекта (http://eurostipendii.mon.bg), на интернет страницата на МОН, във фейсбук групата на проекта и по висши училища. 

Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студенти, обучаващи се по специалности за приоритетните професионални направления по смисъла на & 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.(ПМС №64/25.03.2016 г. – списък на приоритетните професионални направления).

Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

 

Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр(и) за стипендия за специални постижения. Попълнените формуляри се разпечатват, подписват, заверяват се в съответната студентска канцелария и се подават в Корпус 3, ет. 3, стая № 310.