КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проект BG05М2ОР001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)абв

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бенефициенти:

  • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Технически университет – София
  • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
  • Русенски университет “Ангел Кънчев”
  • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Основна цел: Изграждане и развитие на център за върхови постижения в област Информатика и ИКТ

Обща стойност:

  • 29 781 882,42 лв., от които:
  • 25 314 600,06 лв. Европейско съфинансиране
  • 4 467 282,36 лв. Национално съфинансиране

Начало: 28 февруари 2018 г.

Край: 31 декември 2023

 

Участници в проекта от страна на Шуменския университет:

  • Екип за управление

проф. д.и.н. Георги Колев – член на Управителния съвет

054/830 350

К1-111

rector@shu.bg

Анка Стоянова – счетоводител

054/830 478

054/830 495, в.235

K1-117

a.stoyanova@shu.bg

Дияна Донева – счетоводител, оперативен

054/830 495, в.202

К1-213б

d.doneva@shu.bg

Радостина Адамидовска – технически сътрудник

054/830 495, в.150

К3-202

r.adamidovska@shu.bg

Мая Конова – експерт (връзки с обществеността и масови комуникации)

054/830 358

K1-115в

m.konova@shu.bg

Наталия Найденова – технически сътрудник

054/830 309

054/830 495, в. 215

К1-115б

n.naydenova@shu.bg

  • Изследователи

Официална страница на проекта: https://unite-bg.eu

Съобщения, обяви и конкурси:


Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

Качен на: 23.06.2020


Официален старт на реконструкцията на обект: Център за върхови постижения към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Научно-изследователски комплекс-УНИТе.

Качен на: 8.05.2020


Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

Качен на: 23.04.2020


Комуникация и наука в мрежовото общество


Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

Качен на: 14.02.2020


Среща на административния екип за управление на Партньор ШУ с представители на УО и МОН – К. Гератлиев, Цв. Спасов, Ив. Иванов, Ст. Малиновска на 02.08.2019 г.


Участие в Семинар на тема „Комуникация и наука в мрежовото общество“ с лектори: доц. д-р Елисавета Гурова; д-р Калин Калинов; Богомил Калинов и среща с доц. д-р Е. Гурова на тема „Научни комуникации и трансфер на знания в УНИТе“ на 26.06.2019г.


Представяне на проект УНИТе пред участниците и гостите по време на церемонията по награждаването на участниците в Турнира за Купата на декана на 14.05.2019 г.


Интервю в БНР-Радио Шумен със зам.-ректор на ШУ – доц. д-р Стефка Калева за проект УНИТе на 20.02.2019 г.


Интервю в Радио Шумен с доц. д-р Вежди Хасанов за представяне на проект УНИТе на 7.11.2018 г.


Презентация за проект УНИТе и мястото на ШУ в него от доц. В. Хасанов на Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 и презентация за дейността по РП9 по проект УНИТе от  проф. Хр. Христов – 25-27.10.2018 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001- 0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

Качен на: 28.01.2019


Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001- 0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“